• 5977404edc6cd

    Revize zdvihacích zařízení

Kdy provádět revize a kdy inspekce jeřábů dle ČSN ISO 9927-1 a ČSN 27 0142.

 

Provádění inspekcí, revizí a revizních zkoušek u jeřábů je stále velmi žhavý problém.

Jako úvod do této problematiky jen krátké shrnutí k problematice NV 378/01 Sb., které řeší bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Pro účely tohoto NV se rozumí podle §2, písm. a) používáním zařízení činnost spojená, zejména se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou dobu jeho provozu.
NV 378/01 Sb. platí pro všechna strojní zařízení, tzn. že platí také prakticky pro jeřáby, plošiny a další zdvihací zařízení včetně vázacích a závěsných prostředků. Rozhodně však není hlavním předpisem pro provádění revizí, revizních zkoušek a inspekcí jeřábů! Je ale základním vodítkem pro další požadavky na provádění kontrol, ale také pro nezbytné úpravy provozovaných strojních zařízení pro zajištění jejich bezpečného provozu.

Pro jeřáby je touto úvodní kontrolou ověřovací zkouška (OZ) podle vyhl. 19/79 Sb. a ČSN 27 0142.

- §4, odst. 2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Pro jeřáby je tímto zvláštním předpisem vyhl. 19/1979 Sb., a normovými hodnotami požadavky ČSN 27 0142, ČSN ISO 9927-1 atd.

Poznámka:

Vyhl. 19/1979 Sb. §7 - Revize a revizní zkoušky - soustavně ověřovat revizemi a revizními zkouškami další provozní způsobilost zařízení, rozsah a úplnost dokumentace. Revize a revizní zkoušky se provádějí v rozsahu a ve lhůltách předepsaných technickými normami, popřípadě podmínkami výrobce.

Vyhláška odkazuje na provádění revizí a revizních zkoušek u vyhrazených zdvihacích zařízeních v rozsahu platných norem a to je jen ČSN 27 0142, pro nevyhrazená zdvihací zařízení právní předpis není, ale platí normy tj. ČSN 27 0142 nebo ČSN ISO 9927-1.

Vyhrazená zdvihací zařízení Nehrazená zdvihací zařízení

Denní inspekce - ČSN ISO 9927-1
Běžná inspekce - ČSN ISO 9927-1
(plní požadavek NV 378/2001)

Revize - ČSN 27 0142


Revizní zkouška - ČSN 27 0142


Mimořádné inspekce - ČSN ISO 9927-1

Velké inspekce - zvláštní posouzení - ČSN ISO 9927-1

Denní inspekce - ČSN ISO 9927-1
Běžná inspekce - ČSN ISO 9927-1
(plní požadavek NV 378/2001)

Periodická inspekce . ČSN ISO 9927-1 nebo
Revize - ČSN 27 0142 (v rámci SBP)

Důkladná periodická inspekce - ČSN ISO 9927-1 nebo
Revizní zkouška - ČSN 27 0142 (v rámci SBP)

Mimořádné inspekce - ČSN ISO 9927-1

Velké inspekce - zvláštní posouzení - ČSN ISO 9927-1
nebo dle SBP.